Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Časové vymezení
 3. Rezervace ubytování
 4. Ochrana osobních údajů
 5. Cena pobytu.
 6. Platební podmínky
 7. Povinnosti klienta
 8. Zrušení pobytu
 9. Vyloučení klienta z pobytu
 10. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
 11. Změny dohodnutých služeb
 12. Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné od 13. 3. 2019. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran. Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.2 Smluvními stranami jsou Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1, IČ: 00368946, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Valašské Meziříčí, e. č. 381004-7706792-01 jako provozovatel Kulturního zařízení a s ním spojených služeb týkajících se provozování ubytování v Zámeckém penzionu (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3 Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v penzionu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby klientovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na těchto stránkách nebo stránkách zprostředkovatele ubytování.

1.4 Penzion je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky – uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky. Objednávku je možné učinit telefonicky, emailem info@info-vm.cz, klimova@zamecky-penzion.cz,  nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém rozhraní www.zamecky-penzion.cz nebo pomocí online rezervace na partnerských portálech. Rezervační a objednávkový formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávané službě. Smlouva s vámi je uzavřena po potvrzení Vaší objednávky. Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuje naše společnost za správné.

 

1.5 Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

 

1.6 Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

 

1.7 tyto OP platí pro všechny hosty, kteří služby penzionu využívají.

2. Časové vymezení

2.1 Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky pobytu telefonicky, emailem nebo pomocí objednávkového formuláře, zejména dobou příjezdu uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem pokud je mimo obvyklou dobu nástupu ubytování tj. od 14:00 hodin, a současně zaplacením ceny pobytu, ve smyslu platebních podmínek.

2.2 Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 10:00 hodin dne odjezdu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

3. Rezervace ubytování

3.1 Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www-zamecky-penzion.cz, e-mailem: info@info-vm.cz nebo klimova@zamecky-penzion.cz.

 

3.2. V případě elektronické objednávky se provozovatel zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 48 hodin o akceptaci jeho pobytu a vystavit mu potřebné dokumenty (potvrzení pobytu, fakturu v elektronické podobě). Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetové stránce zprostředkovatele.

 

3.3 V případě využití služeb zprostředkovatele potvrzení o rezervaci vystavuje zprostředkovatel. Ostatní smluvní podmínky se řídí smluvními podmínkami provozovatele.

 

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Věnujeme zvláštní pozornost ochraně Vašich osobních údajů a dbáme na to, abychom vždy dodržovali platné právní předpisy v této oblasti. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v rámci Vašeho pobytu, budou zpracovávány pouze za účelem Vašeho ubytování a budou chráněny před zneužitím a neoprávněným přístupem. Všechny Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.2 Sběr osobních údajů: Při Vašem příjezdu Vás požádáme o vyplnění registračního formuláře s Vašimi osobními údaji, jako jsou jméno, adresa, datum narození a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.

 

4.3 Zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem Vašeho ubytování v našem penzionu a budou chráněny před neoprávněným přístupem. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to povinností stanovenou zákonem.

 

4.4 Uchování osobních údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu Vašeho pobytu v našem penzionu a po jeho ukončení budou uloženy do archivu našeho rezervačního systému. Tyto údaje budou uchovávány po dobu stanovenou zákonem a poté budou zlikvidovány.

 

4.5 Kontakt na správce osobních údajů: V případě jakýchkoliv otázek nebo požadavků týkajících se ochrany Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na naší adrese nebo e-mailu uvedeném na našich webových stránkách

 

4.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze rezervačního systému, který penzion využívá.

5. Cena pobytu

5.1 Cena služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.

5.2 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele.

5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

6. Platební podmínky

6.1 Klient obdrží potvrzení pobytu, fakturu za ubytování, kterou je třeba uhradit na číslo účtu do termínu splatnosti (obvykle do 14 dnů) nebo provedením hotovostní platby nebo doplatku na místě. Variabilní symbol je uveden na faktuře. Pro veškeré formy bezhotovostních plateb je rozhodné pro oprávnění k využívání služeb připsání platby na účet provozovatele nebo úhrada hotovostí při nástupu pobytu nebo užívání poskytovaných služeb nebo prostor provozovatele.
VYUŽÍT MŮŽETE TĚCHTO MOŽNOSTÍ PLATEB:

Platební bránou při online rezervaci
Bankovním převodem na základě faktury

Hotově (pouze CZK!!) nebo kartou na místě

6.2 Platba je jednorázová.  Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

6.3 Faktura je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek klienta uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7. Povinnosti klienta

7.1 Poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku pobytu a poskytnou provozovateli doklady tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.

7.2 Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt a to úhradou faktury, zálohy a doplatku za objednané služby při nástupu ubytování.

7.3 klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených:

 1. Při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 2. Ve zvláštních případech může penzion nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, které se však podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 3. Má-li host potvrzeno ubytování v jednolůžkovém pokoji, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že byl ubytován sám ve vícelůžkovém pokoji.
 4. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, nabídne mu penzion jiný pokoj.
 5. Host užívá pokoj po sjednanou dobu, poslední den svého pobytu se odhlásí nejpozději do 10.00 hodin a pokoj uvolní. Pokud tak neučiní, penzion je

oprávněný účtovat hostu za každou započatou hodinu poplatek spojený s pozdním odjezdem ve výši 100,- Kč.

 1. Hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu, včetně pokojů, nekouřili, nepřemísťovali zařízení pokojů a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické

sítě. Kouření na pokojích je přísně zakázáno pod pokutou 1000 Kč. Upozorňujeme hosty, že ve všech prostorách hotelu jsou citlivé kouřové snímače a jejich

spuštěním je aktivován požární poplach. Veškeré jednání, které vede ke spuštění planého požárního poplachu, včetně nákladů na výjezd Hasičského záchranného sboru, připadá na vrub hosta, který porušil zákaz kouření či manipuloval s otevřeným ohněm v prostorách hotelu.

 1. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, a

pod.) a osobní počítače.

 1. Prosíme hosty, aby používali lůžka v souladu s počtem osob na pokoji.
 2. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla.
 3. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu.
 4. Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni na pokoji, který je k tomuto účelu k dispozici, za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší

ubytované hosty.

 1. Parkování je možno pouze na vyhrazeném místě.
 2. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid.
 3. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit na recepci. Při ztrátě klíčů zaplatí host

škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.

 1. Při ukončení pobytu je třeba zamknout pokoj a klíče odevzdat na recepci či do schránky, která je určena k odevzdání klíčů.
 2. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při zahájení pobytu.
 3. Penzion má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem, zejména při pobytu na jednu až dvě noci.
 4. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby

odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

 1. Důležitá tel. čísla: HASIČI 150; ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155; POLICIE 1588

 

8. Zrušení pobytu

8.1 Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující – u osobního – datum provedení storna u provozovatele, elektronicky – datum odeslání emailu a při odeslání v dopise datum přijetí dopisu.

8.2 Při zrušení pobytu ze strany klienta, případně ne dojezdu účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny pobytu. Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch penzionu a tím zaniká nárok na její vrácení.
Storno poplatky:
Pokud host zruší pobyt:

31-1 den před příjezdem – poplatek 0% z ceny ubytování

V den příjezdu – poplatek 100 % z ceny ubytování

8.3 Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

8.4 Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 8 odstavci 1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem.

9. Vyloučení klienta z pobytu

Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny
 • nedodržení rezervovaného termínu

 

11. Změny dohodnutých služeb

11.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

11.2 Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

11.3 Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 % je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn programu má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

12. Reklamační řízení

12.1 V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak provozovatelem.

12.2 Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

12.3 Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

12.4 Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem a poskytovatelem vyřizuje poskytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese info@info-vm.cz nebo klimova@zamecky-penzion.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

12.5 Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

 1. Závěrečná ustanovení
  13.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována firmou v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.3 Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 1. 2019.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí.